Rodzaje transportu

Rodzaje transportu

Rodzaje transportu – Na początku warto przypomnieć, czym w ogóle jest transport. Otóż są to wszelkie czynności powodujące fizyczne przemieszczanie się produktów w przestrzeni, z miejsca nadania, do wyznaczonego miejsca odbioru w odpowiednim czasie. Ważne jest to, by produkt dotarł do celu w nienaruszonym stanie i na zasadach zawartej wcześniej umowy między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

Transport, logistyka oraz spedycja wspólnie tworzą skład branży TSL (transport-spedycja-logistyka).

Podobne usługi zawierają w sobie m.in. załadunek, wyładunek i składowanie, a dodatkowo mogą obejmować także usługi: spedycyjne, kontrolne, rzeczoznawcze oraz organów celnych.

Rodzaje transportu – Podział oraz kryteria

Transport jest różnie klasyfikowany. Wyróżniamy transport m.in.: morski, śródlądowy, kolejowy, drogowo-samochodowy, lotniczy, rurociągowy, a ze względu na przedmiot podlegający przewozowi – pasażerski i towarowy. Ważnym kryterium jest także pokonywana odległość między punktem startowym, a docelowym i z tej racji bierze się pod uwagę transport: bliski, daleki i średni, a w to wchodzi podział na transakcje krajowe oraz międzynarodowe. Kryteriami w wyborze odpowiedniego transportu są: koszty, czas przewozu, niezawodność, bezpieczeństwo oraz dostępność przestrzenna.

Rodzaje transportu – Transport lądowy

Jest jedną z najważniejszych i najpopularniejszych gałęzi w transporcie. W jego skład wchodzi transport zarówno samochodowy, zwany również drogowym, jak i kolejowy. Transport drogowy wykorzystywany jest w większości operacji logistycznych. Obecnie, dzięki rozbudowanej sieci dróg, przewoźnicy mają możliwość dotarcia niemalże w każde wyznaczone miejsce. Na rynku funkcjonuje bardzo duża liczba firm świadczących tego typu usługi, głównie z uwagi na niską kapitałową barierę wyjścia.

Zaletami transportu drogowego są: możliwość swobodnego dojazdu praktycznie w większość miejsc, ogólne dostosowanie sieci dróg do rynku zaopatrzenia i zbytu, stosunkowo niskie koszty utrzymania, wykorzystywanie pojazdów przystosowanych do przewozu różnego rodzaju ładunków.

Wady transportu drogowego: ubezpieczenia i wydatki drogowe generują wysokie koszty dodatkowe, stosunkowo niewielka ładowność, rozwiązanie mało ekologiczne, możliwe opóźnienia w transporcie ze względu na zagęszczenie ruchu i korki, duża zależność od warunków pogodowych.

Transport kolejowy

Jest świadczony przez niewielką liczbę dużych firm. Dzięki tego rodzaju transportowi znaczna ilość towarów o stosunkowo niewielkiej wartości (produkty przemysłu drzewnego, wydobywczego, produkty rolne) przewożona jest na długich dystansach. Wadami podobnego przewozu jest jednak dosyć słabe zabezpieczenie ładunku, długi czas jazdy, niezbyt dobrze rozbudowana sieć kolejowa. Zaletami są relatywnie niskie koszty przewozu, możliwość transportu ładunków na bardzo długie dystanse, przystosowanie wagonów do różnego typu ładunków.

Transport wodny

Jest kolejnym niezwykle popularnym typem transportu. Transport rzeczny, inaczej śródlądowy, od lat stanowi jeden z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego, gdyż wzdłuż dużych rzecz powstawały miasta. Do jego zalet należą: duża ładowność, stosunkowo niskie koszty oraz globalny zasięg szlaków morskich. Wadami są jednak częsta konieczność korzystania również z innych gałęzi komunikacyjnych, gdyż transport morski oferuje jedynie przewóz z portu do portu, ponadto długi czas przewozów i niewielka częstotliwość kursów. W zależności od ładunków niesprzyjające mogą być dla nich również: wilgoć, warunki atmosferyczne czy zasolenie. Pośród statków morskich wyróżnia się m.in.: drobnicowce, masowce, tankowce, kontenerowce, barki oceaniczne.

Transport lotniczy

Jego transport towarowy znajduje się wciąż w fazie rozwoju, a większość dochodów nadal osiągana jest z transportu pasażerskiego. Zaletami są: bezpieczeństwo ładunków, szybkość przewozu, perspektywy rozwoju tej gałęzi komunikacyjnej, możliwość transportowania dużych ładunków. Wadami natomiast są wciąż jeszcze wysokie koszty oraz konieczność jednoczesnego posiłkowania się innymi środkami transportu.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.